Podatek od wzbogacenia – tak niegdyś określano podatek od czynności cywilnoprawnych. Należy bez wątpienia do tych, które wzbudzają wiele emocji i negatywnych uwag pod adresem urzędów skarbowych.

Jest typowym podatkiem obrotowo – majątkowym, i pełni podobną rolę co podatek VAT. Co istotne, w transakcjach w których jedna ze stron jest z tytułu danej transakcji opodatkowana VATem lub z niego zwolniona, transakcja nie podlega pod PCC (np. kiedy kupujemy od firm).

Jakiego rodzaju czynności podlegają pod zakres opodatkowania PCC?

 • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 • umowy pożyczki,
 • umowy darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów lub zobowiązań darczyńcy,
 • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 • ustanowienie hipoteki,
 • umowy spółki (akty założycielskie), zmiany umów powodujące zwiększenie podstawy opodatkowania,
 • umowy odpłatnego użytkowania , w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności,
 • umowy depozytu nieprawidłowego.

Kto składa deklarację i rozlicza podatek od czynności cywilnoprawnych?

 1. kupujący – przy umowie sprzedaży;
 2. strony czynności (jednocześnie kupujący i sprzedający) – przy umowie zamiany;
 3. nabywca rzeczy lub praw majątkowych ponad udział w spadku – przy umowie o dział spadku
 4. nabywca rzeczy lub praw majątkowych ponad udział we współwłasności (nabywamy coś dodatkowo, ponad to co do nas należało) – przy umowie o zniesienie współwłasności
 5. pożyczkobiorca – przy umowie pożyczki
 6. wspólnicy spółki cywilnej – przy umowie spółki cywilnej
 7. spółka – przy pozostałych umowach spółki.

Kto nie musi rozliczać PCC?

Nie ma obowiązku składania deklaracji PCC-3 przy sprzedaży rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania
nie przekracza 1.000 zł, jak również w sytuacji kiedy jedna ze stron z tytułu tej transakcji jest opodatkowana lub zwolniona z podatku VAT (zakupy w firmach).

Niekiedy płatnikami podatku są notariusze – wówczas oni za nas składają odpowiednie druki i dokonują wpłaty. My dostarczamy do notariusza odpowiednie dane i uiszczamy u nich podatek.
Notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego. Najbardziej znanymi czynnościami są: umowy i dział spadku, zbycie lokali mieszkalnych, umowy spółki.Są to tylko przykładowe zwolnienia, więcej informacji znajdziesz w osobnym artykule.

Jaki druk deklaracji?

Dokumentem zgłoszeniowym jest formularz o nazwie PCC-3.Niekiedy PCC-3 towarzyszy załącznik, PCC-3/A. Składamy go wówczas, gdy występuje więcej podatników – przykładowo kilku nabywców przy umowie sprzedaży.
Oba formularze dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów, bezpośrednio w urzędach skarbowych na salach obsługi i niekiedy także na stronach internetowych urzędów. Deklarację można złożyć elektronicznie, osobiście, przez pełnomocnika lub przesyłając do urzędu pocztą.

W jakim terminie?

Złożenie formularza i wpłatę należy dokonać w ciągu 14 dni. PCC-3 Składamy bez wezwania w ciągu 14 dni od tzw. obowiązku podatkowego, w większości jest to data w której powstała jakaś czynność powodująca konieczność rozliczenia PCC.

Obowiązek podatkowy powstaje:

1) z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (np. zawarcia umowy sprzedaży),
2) z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki mającej osobowość prawną,
3) z chwilą złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki lub zawarcia umowy ustanowienia hipoteki,
4) z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, doręczenia wyroku sądu polubownego lub zawarcia ugody jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione wyżej,
5) z chwilą powołania się przez podatnika na fakt dokonania czynności cywilnoprawnej – jeżeli podatnik nie złożył deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 5 lat od końca roku, w
którym upłynął termin płatności podatku, a następnie powołuje się przed organem podatkowym lub
organem kontroli skarbowej na fakt jej dokonania.

Wysokość podatku PCCi podstawa jego obliczenia

Stawki podatku wynoszą od 0,5% do 20% i są zróżnicowane zarówno ze względu na rodzaj dokonanej transakcji podlegającej opodatkowaniu, jak również od czasu, w którym brak wcześniejszego opodatkowania został ujawniony. Najwyższa stawka obowiązuje w przypadku kiedy podatnik powołuje się na nabycie rzeczy lub praw majątkowych (np. postępowanie w sprawie nieujawnionych dochodów), a nie złożył deklaracji.

Podstawa obliczenia podatku

Dla większości transakcji podstawą opodatkowania PCC jest wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, nie  wartość wynikająca z dokumentu. Dlatego też często na tym tle dochodzi do konfliktu z US, szczególnie w sytuacji kiedy nie dołączamy do składanej deklaracji dokumentów potwierdzających niższą wartość rynkową zakupionych rzeczy niż ta przyjęta statystycznie.
Więcej informacji na temat podstawy obliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych znajdziesz w osobnym artykule:  Podstawa obliczenia podatku (podstawa opodatkowania) PCC.

Zapłata podatku.

Zapłatę można wnieść na konto urzędu skarbowego lub w kasie urzędu, jeśli dany urząd prowadzi kasę a w przypadku kiedy płatnikiem jest notariusz – należy wnieść podatek do notariusza. Termin płatności podatku jest taki sam jak złożenia deklaracji – 14 dni od dnia obowiązku podatkowego.

 

Categories: pcc

One Response so far.

 1. Marcin pisze:

  Ostatnio sam składałem PCC 3 z tytułu ustanowienia hipoteki, znalazłem stronkę, gdzie można wypełnić on-line taki wniosek: https://ewnioski.pl/formularze/pcc-3-podatek-od-ustanowienia-hipoteki/informacje

Leave a Reply


Nowe deklaracje dot.

 W lutym bieżącego roku Minister Finansów zmienił obowiązujący wzór deklaracji […]

Deklaracje roczne za

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników, zleceniobiorców i wykonawców o dzieło mają po […]

Nowy Minister Finans

27 listopada tego roku nastąpiła zmiana na stanowisku Ministra Finansów. […]

Nowe formularze ZUS

Od listopada br zaczną obowiązywać nowe wzory dokumentów ubezpieczeniowych składanych […]

Nowe wynagrodzenie m

W 2014 ponownie wzrośnie minimalne wynagrodzenie – do kwoty 1680 […]

Nowy Minister Finans

27 listopada tego roku nastąpiła zmiana na stanowisku Ministra Finansów. […]

Jak otworzyć intera

Twórcy oprogramowania uwielbiają dodawać i ulepszać swoje oprogramowanie. Niestety, nie […]

Podwyżka podatków

Niekiedy brak zmiany oznacza w praktyce podwyżkę podatków. Tak się […]

Różne linki: